Statut_Klubu

Statut Klubu Seniora „Jaśki” z Ostroroga

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1


Klub nosi nazwę „Klub Seniora „Jaśki” z Ostroroga”, zwany w dalszej części Statutu „Klubem”.


§ 2


1. Terenem działalności Klubu jest obszar Miasta i Gminy Ostroróg.
2. Siedziba Klubu znajduje się w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14. 

§ 3


Klub posiada osobowość prawną, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i innych przepisach prawnych oraz Statutu. 

§ 4


Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania. 

§ 5


Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 6


Klub może posiadać i używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. 

Rozdział II.

Cele i środki działania Klubu.

§ 7


Celem Klubu jest:
1. Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno – oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku dla ludzi starszych.
2. Rozbudzanie zainteresowań, potrzeb oraz aktywizacji kulturalno – oświatowej ludzi starszych w środowisku zamieszkania.
3. Organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej.
4. Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno – oświatowych dostosowanych do zainteresowań członków Klubu.
5. Rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych przez organizowanie odczytów, pogadanek, zespołów amatorskich, kółek zainteresowań.
6. Celem Klubu jest podejmowanie działań w zakresie zaspokajania potrzeb i udzielania pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych.

§ 8


Klub Seniora realizuje swoje cele poprzez:
- urządzanie spotkań związanych z obchodami świąt, okolicznościowymi i innymi uroczystościami - członków Klubu,
- tworzenie właściwych warunków ułatwiających współpracę z dziećmi i młodzieżą,
- organizowanie wycieczek do teatrów, kin oraz na koncerty,
- organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych oraz innych form rekreacji i wypoczynku,
- współpracę z innymi Klubami i placówkami kulturalnymi oraz miejscowymi stowarzyszeniami,
- organizowanie obchodów DNI SENIORA I DNI INWALIDY w celu propagowania w społeczeństwie problemów życiowych i potrzeb ludzi starszych, - organizowanie rehabilitacji i terapii zajęciowej dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
- organizowanie regionalnych i wojewódzkich konkursów i przeglądów twórczości artystycznej seniorów i osób niepełnosprawnych,
- organizowanie różnorodnych imprez, wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych form pracy kulturalno – oświatowej wśród seniorów,
- współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami kultury i innymi placówkami w zakresie działalności na rzecz ruchu seniora,
- organizowanie szkoleń i sympozjów poświęconych tematycznie działalności wśród seniorów. 

§ 9


W działalności Klubu Seniora tworzyć i rozwijać interesujące i różnorodne formy pracy, zmierzające do tego, aby ludzie starsi mogli zaspokoić swoje potrzeby kulturalne w zespołach:
- chóralnych
- teatralnych
- fotograficznych
- artystycznych
- i innych
Klub Seniora swoją działalnością powinien przyciągnąć jak najszersze grono emerytów i rencistów. 

Rozdział III

Członkowie , ich prawa i obowiązki.

§ 10


Klub zrzesza członków zwyczajnych. 

§ 11


Członkiem klubu może być obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, jest zainteresowany celami Klubu i pragnie wnieść swój wkład pracy w realizację tych celów. Członek zostaje przyjęty do Klubu po złożeniu pisemnej deklaracji. 

§ 12


Klub może powstać jeżeli zrzesza co najmniej 15 członków i zostanie podjęta w tej sprawie uchwała na zebraniu założycielskim. 

§ 13


Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwał Klubu. 

§ 14


Członkowie Klubu mogą tworzyć Koła – podległe Zarządowi Głównemu. 

§ 15


Członkowie mają prawo do:
a. czynnego wyboru do władz Klubu,
b. zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Klubu,
c. udziału w zebraniach i imprezach artystycznych. 

§ 16


Członkowie Klubu są zobowiązani do:
a. przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał Zarządu,
b. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu,
c. przestrzegania norm współżycia organizacyjnego, 
d. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu. 

§ 17


Przynależność do Klubu ustaje w wypadku:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b. skreślenia z listy członków w razie zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku,
c. działalności niezgodnej z postanowieniami statutu,
d. śmierci członka. 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18


1. Władzami Klubu są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna. 2. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
3. Uchwały dotyczące zmian we władzach Klubu powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Wybory władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
5. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
6. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

§ 19


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Członków Klubu jest zwoływane raz w roku.
3. Termin Walnego Zebrania Członków i sposób powiadamiania ustala Zarząd Klubu.
4. Zarząd Klubu jest obowiązany zawiadamiać członków o ustalonym terminie, co najmniej 14 dni przed odbyciem Walnego Zebrania. 

§ 20


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. rozpatrywanie sprawozdania Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu,
2. ustalanie zadań dla Zarządu i Klubu,
3. wybór Zarządu Klubu,
4. wybór Komisji Rewizyjnej,
5. wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszeń Krajowych,
6. podjęcie uchwały o likwidacji Klubu,
7. uchwalenie Statutu Klubu lub jego zmiany,
8. ustalenie wysokości składek.

 

 

§ 21

§ 22


§ 23


1. Działalnością Klubu kieruje Zarząd składający się:
- z przewodniczącego - odpowiedzialnego za całokształt pracy Klubu, ustalanie wytycznych w sprawie działalności oraz utrzymywanie łączności z placówkami kultury i stowarzyszeniami,
- z z–cy przewodniczącego – odpowiedzialnego za opracowanie programów działalności Klubu,
- z sekretarza – odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji Klubu,
- z skarbnika – odpowiedzialnego za rozliczanie finansowe Klubu,
- z członków Zarządu (ilość w zależności od ilości członków Klubu).
1.Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
2.Do zadań Zarządu należy:
- reprezentowanie interesów Klubu,
- realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania,
- zwoływanie Walnego Zebrania,
- niezwłoczne zawiadomienie Sądu Rejestrowego o zmianie Statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- gospodarowanie funduszami Klubu,
- opracowanie rocznego Planu Działalności i Budżetu oraz składanie sprawozdań,
- wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień Statutu.
3.Przewodniczący Zarządu reprezentuje Klub na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu.
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się wg potrzeb co najmniej 2 razy w roku.
5.Wszelkie dokumenty finansowe Klubu wymagają podpisu dwóch uprawnionych osób: przewodniczącego lub v-ce przewodniczącego i skarbnika.
Inne dokumenty i pisma podpisują przewodniczący lub v-ce przewodniczący i sekretarz.

§ 24


1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna Klubu może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.


§ 25


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. badanie całokształtu działalności statutowej Klubu,
2. kontrola prawidłowości prowadzenia spraw finansowych Klubu,
3. wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium. 

§ 26


Dokumentacja Klubu to:
- rejestr członków z ewidencją składek,
- deklaracje członków,
- plan pracy,
- protokoły z zebrań Klubu, Zarządu,
- dokumentacja finansowa,
- inne dokumenty – kronika, ilustracje fotograficzne, wycinki prasowe.

Rozdział V

Majątek i Fundusze Klubu 

§ 27


1. Majątek i fundusze Klubu powstają z:
- składek członkowskich,
- dotacji, darowizn, spadków, zapisów i subwencji, - ofiarności publicznej.
2. Uzyskane fundusze Klubu służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Klubu. 

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 28


1. Zmianę Statutu i rozwiązanie Klubu uchwala Walne Zebranie Członków Większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
2. Wnioski o zmianę Statutu i rozwiązanie Klubu może składać Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
3. Zawiadomienie członków Klubu o terminie Walnego Zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania Klubu, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
4. W razie rozwiązania Klubu, Walne Zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania, uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Sąd Rejestrowy, ustalając jednocześnie komisję likwidacyjną. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność Klubu przechodzi na własność gminy Ostroróg.

 

Poprawiony (środa, 02 października 2013 13:57)